အလိမ္ကြင္းဆက္စည္းနည္း။

0

အခ်ိန္လည္းအမ်ားႀကီးေပးစရာမလိုပဲ လွပၿပီးဆန္းသစ္ေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူကာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူကာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကို အသံုးျပဳပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ကာ ဆံပင္ကိုဆြဲလိုက္ပါမယ္။

မ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ကာ ဆံပင္ကိုဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

လိမ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ ေဘးမွယူလိုက္ေသာ ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ ေဘးမွယူလိုက္ေသာ ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ကြင္းတံကိုလိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုလိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစႏွစ္ဖက္ကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာအစႏွစ္ဖက္ကို ပူးကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

အလိမ္ပံုစံမ်ိဳးကြင္းဆက္မ်ားရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အလိမ္ပံုစံမ်ိဳးကြင္းဆက္မ်ားရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အလိမ္ကြင္းဆက္စည္းနည္း။
အလိမ္ကြင္းဆက္စည္းနည္း။