ေကာက္ညွင္းထုပ္ပုံစံ အလွစည္းနည္း

0

လူငယ္ဆန္ဆန္ေလးႏွင့္ လွပေနေစမည့္ ေကာက္ညွင္းထုပ္ပုံစံ အလွစည္းနည္းကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လက္၃လုံးစီျခား၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

လက္၃လုံးစီျခား၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

 ဖြေပးပါ။

ညာဘက္ကိုလဲ ဘယ္ဘက္ကအတိုင္းစည္းပါ။

ညာဘက္ကိုလဲ ဘယ္ဘက္ကအတိုင္းစည္းပါ။

၂ခုကိုယွက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

၂ခုကိုယွက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ညာဘက္ကိုလဲစည္းေပးပါ။

ညာဘက္ကိုလဲစည္းေပးပါ။

လက္၃လုံးစီျခား၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

လက္၃လုံးစီျခား၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

ညာဘက္ကိုလဲ ဘယ္ဘက္ကအတိုင္းစည္းပါ။

ညာဘက္ကိုလဲ ဘယ္ဘက္ကအတိုင္းစည္းပါ။

ဘယ္ဘက္စည္းထားေသာ ေနရာကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္စည္းထားေသာ ေနရာကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္စည္းထားေသာ ေနရာကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္စည္းထားေသာ ေနရာကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေကာက္ညွင္းထုပ္ပုံစံ အလွစည္းနည္း
ေကာက္ညွင္းထုပ္ပုံစံ အလွစည္းနည္း
ေကာက္ညွင္းထုပ္ပုံစံ အလွစည္းနည္း