ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးအလွစည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါ အခက္အခဲမရွိေစရန္ ဘယ္လိုျပဳလုပ္ရမလည္းဆိုတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ပံုႏွင့္ စာတြဲ၍ Dolly ကေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ကာအနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္ကာအနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူပါမယ္။

အေနာက္ကိုယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေနာက္ကိုယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

အေရွ႕တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာတဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ဆက္၍က်စ္သြားပါမယ္။

ဆက္၍က်စ္သြားပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္၍ ဖြကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးထိက်စ္၍ ဖြကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြ၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း  က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြ၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ယွက္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ယွက္ထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယွက္ထားေသာေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုမတင္ကာ က်စ္ထားေသာအစႏွစ္စကို ပူး၍သေရကြင္းျဖင့္ စည္းလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုမတင္ကာ က်စ္ထားေသာအစႏွစ္စကို ပူး၍သေရကြင္းျဖင့္ စည္းလိုက္ပါမယ္။

အေပၚသို႔မတင္ထားေသာ အစကိုျပန္ယူပါမယ္။

အေပၚသို႔မတင္ထားေသာ အစကိုျပန္ယူပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းၾကားထဲမွ ေအာက္တြင္စည္းထားေသသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ယူပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းၾကားထဲမွ ေအာက္တြင္စည္းထားေသသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ယူပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာ သေရကြင္းစည္းလိုက္ပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းကို ပူးကာ သေရကြင္းစည္းလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္လုပ္သြား၍ အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္လုပ္သြား၍ အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

ေခါင္းစည္းႀကိဳးလွလွေလးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ခါင္းစည္းႀကိဳးလွလွေလးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးသေရကြင္းစည္းထားေသာ ေနရာတြင္စည္းလိုက္ပါမယ္။

နာက္ဆံုးသေရကြင္းစည္းထားေသာ ေနရာတြင္စည္းလိုက္ပါမယ္။

 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးအလွစည္းနည္း။,/br> ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးအလွစည္းနည္း။
 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးအလွစည္းနည္း။