ဖဲျပားေမွ်ာ့ႀကိဳးေလးသုံးၿပီး ဆံထုံးထုံးမယ္

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရၿပီး အခ်ိန္ကုန္လဲ သက္သာလြယ္လည္းလြယ္လို႔ လိုက္လုပ္ ၾကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဖဲျပားေမွ်ာ့ႀကိဳးကို ယူပါ။

ဖဲျပားေမွ်ာ့ႀကိဳးကို ယူပါ။

ဆံပင္ကို စုကိုင္၍ ေအာက္ဘက္တြင္ ဘီးစိတ္ျဖင့္ စိုက္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကို စုကိုင္၍ ေအာက္ဘက္တြင္ ဘီးစိတ္ျဖင့္ စိုက္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကို အတြင္းထည့္၍ ဘီးစိတ္ကို တစ္ဖက္မွ ဆြဲပါ။

ဆံပင္ကို အတြင္းထည့္၍ ဘီးစိတ္ကို တစ္ဖက္မွ ဆြဲပါ။

အေပၚဆံပင္အလယ္မွေန၍ ေအာက္ဆံပင္ကို ယူပါ။

အေပၚဆံပင္အလယ္မွေန၍ ေအာက္ဆံပင္ကို ယူပါ။

ဆံပင္ကို ေမွ်ာ့ႀကိဳးတြင္ ထပ္ပတ္ပါ။

ဆံပင္ကို ေမွ်ာ့ႀကိဳးတြင္ ထပ္ပတ္ပါ။

ဘီးစိတ္ျဖင့္စိုက္ခ်ပါ။

ေနာက္ထပ္ ထပ္၍ပတ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ဆြဲယူပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ဆြဲယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဖဲျပားေမွ်ာ့ႀကိဳးေလးသုံးၿပီး ဆံထုံးထုံးမယ္ဖဲျပားေမွ်ာ့ႀကိဳးေလးသုံးၿပီး ဆံထုံးထုံးမယ္ဖဲျပားေမွ်ာ့ႀကိဳးေလးသုံးၿပီး ဆံထုံးထုံးမယ္