ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ပိုနီေတးစည္းနည္း

0

Shopping ပဲထြက္ထြက္ ေက်ာင္းပဲသြားသြား လူငယ္လဲဆန္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးျဖစ္ေစမယ့္ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ပိုနီေတးစည္းနည္းကို အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္စခြဲပါ။

စ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စကို ယူ၍ယွက္ပါ။

စ္စကို ယူ၍ယွက္ပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္၀က္အထိက်စ္သြားပါ။

တစ္၀က္အထိက်စ္သြားပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္အေပၚဆံပင္ကို စုယူပါ။

အာက္ဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္အေပၚဆံပင္ကို စုယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ပိုနီေတးစည္းနည္း
 ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ပိုနီေတးစည္းနည္း