ေရွ႕အလိမ္အလွ ဆံထုံး

0

ေက်ာင္းသြား ပြဲသြား အဆင္ေျပေစတဲ႔ ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ ပ်ိဳေမမ်ား လုိက္လုပ္ၾကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္၍ ေနာက္ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္၍ ေနာက္ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

ဆံပင္လိပ္တံကို အသုံးျပဳပါမယ္။

ဆံပင္လိပ္တံကို အသုံးျပဳပါမယ္။

ဆံပင္အဖ်ားထိ ဆြဲယူပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ ဆြဲယူပါ။

အေပၚသို႔လိပ္သြားပါ။

အေပၚသို႔လိပ္သြားပါ။

ဆံပင္အရင္းထိလိပ္ပါ။

ဆံပင္အရင္းထိလိပ္ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ေကြးပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ေကြးပါ။

ဆံထုံးေလးျဖစ္သြားပါၿပီ။

ဆံထုံးေလးျဖစ္သြားပါၿပီ။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

နာက္ဆုံးက်န္ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕အလိမ္အလွ ဆံထုံး
ေရွ႕အလိမ္အလွ ဆံထုံး
ေရွ႕အလိမ္အလွ ဆံထုံး