သံုးဆင့္လိမ္စည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္ရတာလြယ္ကူၿပီး အရမ္းလွပတဲ့ဒီဆံပင္ပံုစံေလး ဘယ္လိုလုပ္မလည္းဆိုတာကိုသိခ်င္ရင္၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာအေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာအေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အလယ္တြင္ပူးကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အလယ္တြင္ပူးကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

အေပၚတြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုယူကာ ကြင္းတံထဲကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

အာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုယူကာ ကြင္းတံထဲကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္၍လိမ္သြားပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္၍လိမ္သြားပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္လိမ္ထားေသာဆံပင္ပံုစံေလးရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ဆင့္လိမ္ထားေသာဆံပင္ပံုစံေလးရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

သံုးဆင့္လိမ္စည္းနည္း။
သံုးဆင့္လိမ္စည္းနည္း။
သံုးဆင့္လိမ္စည္းနည္း။