လွပေသာ ဆံပင္အေခြအခ်ေလး

0

အလြယ္တကူျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေလးလုပ္လို႔ရၿပီး အလုပ္သြား ေက်ာင္းသြား အဆင္ေျပတဲ့ ဆံပင္ပုံစံေလးပါေနာ္ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါ။

ဆံပင္လိပ္တဲ့အျပားေလးကို သုံးပါ။

ဆံပင္လိပ္တဲ့အျပားေလးကို သုံးပါ။

လိပ္တံၾကားထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

လိပ္တံၾကားထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

အတြင္းဘက္သို႔လိပ္တံကို ထည့္လိပ္ပါ။

အတြင္းဘက္သို႔လိပ္တံကို ထည့္လိပ္ပါ။

အေပၚထိလိပ္သြား၍ ပုံတြင္ျပထားသလို ေအာက္ဘက္သို႔ ေခါက္လိုက္ပါ။

အေပၚထိလိပ္သြား၍ ပုံတြင္ျပထားသလို ေအာက္ဘက္သို႔ ေခါက္လိုက္ပါ။

လျခမ္းပုံေလးျဖစ္သြားပါမယ္။

လျခမ္းပုံေလးျဖစ္သြားပါမယ္။

ဆံပင္ကို အေကြးေနရာထိ ဆြဲခ်ေပးပါ။

ဆံပင္ကို အေကြးေနရာထိ ဆြဲခ်ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို စုယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို စုယူပါ။

အေကြးတစ္ဖက္ကို မပါ။

အေကြးတစ္ဖက္ကို မပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထည့္ပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထည့္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကို တစ္ဖက္အေကြးထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကို တစ္ဖက္အေကြးထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါ။

လွပေသာ ဆံပင္အေခြအခ်ေလး
လွပေသာ ဆံပင္အေခြအခ်ေလး