ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္း

0

အျပင္သြားလွ်င္အလြယ္တကူေလးနဲ႕လူငယ္ဆန္ဆန္ေလးမွ စည္းခ်င္တဲ့ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ႏွစ္ပင္လိမ္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို တဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အရုပ္ေခါင္းစည္းႀကိဳးေလးကို ယူပါမယ္။

အရုပ္ေခါင္းစည္းႀကိဳးေလးကို ယူပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဖယ္ထားလိုက္ပါမယ္။/p>
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဖယ္ထားလိုက္ပါမယ္။

က်န္တဲ့ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်န္တဲ့ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဖယ္ထားေသာဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဖယ္ထားေသာဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို က်စ္ဆံၿမွီးနဲ႕ လိမ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကို က်စ္ဆံၿမွီးနဲ႕ လိမ္ေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆံုးထိလိမ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္း
 ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္း
 ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္း

 ႏွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္နည္း