တစ္လႊာလျခမ္းဆံထုံးေလး

0

တစ္လႊာေလး အလွစည္းတာဆိုေတာ႔ ဆံပင္အရွည္ေလးေတြနဲ႔ အရမ္းလိုက္ဖက္ပါတယ္ ေနာ္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္လို႔ အဆင္ေျပမယ္ ထင္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို  စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္လိပ္တံကို ယူပါ။

ဆံပင္လိပ္တံကို ယူပါ။

လိပ္တံထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

လိပ္တံထဲသို႔ ဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

အေပၚသို႔လိပ္လိပ္သြားပါ။

အေပၚသို႔လိပ္လိပ္သြားပါ။

အဆုံးတြင္ ခ်ိတ္ႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္ပါ။

အဆုံးတြင္ ခ်ိတ္ႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

 တစ္ဖက္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒီတိုင္းေလးလဲ ထားလို႔ရပါတယ္။

ဒီတိုင္းေလးလဲ ထားလို႔ရပါတယ္။

ဖဲျပားျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ဖဲျပားျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

တစ္လႊာလျခမ္းဆံထုံးေလး
တစ္လႊာလျခမ္းဆံထုံးေလး
တစ္လႊာလျခမ္းဆံထုံးေလး