အလိမ္ပံုႏွင္းဆီပန္းကပ္စည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္ပံုကလည္း ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ လူတိုင္းႏွင့္ လိုက္ဖက္နိုင္ေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ရွင္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာအေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာအေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အလယ္တြင္ပူးကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အလယ္တြင္ပူးကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

အေပၚတြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုစိုက္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုယူကာ ကြင္းတံထဲကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

အာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုယူကာ ကြင္းတံထဲကို ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္၍လိမ္သြားပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္၍လိမ္သြားပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္လိမ္ထားေသာဆံပင္မွ က်န္ေသာအစကိုယူပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္လိမ္ထားေသာဆံပင္မွ က်န္ေသာအစကိုယူပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အစကို အေပၚကိုေခြတင္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္အစကို အေပၚကိုေခြတင္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခြကာ အရင္းတြင္ပတ္လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခြကာ အရင္းတြင္ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အလိမ္ပံုႏွင္းဆီပန္းကပ္စည္းနည္း။
အလိမ္ပံုႏွင္းဆီပန္းကပ္စည္းနည္း။
အလိမ္ပံုႏွင္းဆီပန္းကပ္စည္းနည္း။