၅မိနစ္ဆံထုံး

0

ရွင္းလဲရွင္း လုပ္ရတာလဲ မခက္ခဲဘူး အခ်ိန္လဲသိပ္မေပးရဘူးဆိုေတာ႔ ခ်စ္တို႔စိတ္၀င္စားၿပီေပါ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရလဲ ဆိုေတာ႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စုယူပါ။

ဆံပင္ကို လိမ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကို လိမ္လိုက္ပါ။

အေပၚဘက္သို႔ယူ၍ လက္ကိုထုတ္လိုက္ပါ။

အေပၚဘက္သို႔ယူ၍ လက္ကိုထုတ္လိုက္ပါ။

ဆံထုိးေလးနဲ႔ အလွဆင္ပါ။

ဆံထုိးေလးနဲ႔ အလွဆင္ပါ။

အဟေလးျဖစ္ေနေသာေနရာမွ ဆံထိုးကို စိုက္ပါ။

အဟေလးျဖစ္ေနေသာေနရာမွ ဆံထိုးကို စိုက္ပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ပါေအာင္စိုက္ခ်၍ တစ္ဖက္မွ ျပန္ထုတ္ပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ပါေအာင္စိုက္ခ်၍ တစ္ဖက္မွ ျပန္ထုတ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

၅မိနစ္ဆံထုံး
၅မိနစ္ဆံထုံး