အဆင့္ဆင့္လိမ္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ရွင္းရွင္းေလးနဲ႔လွပေစမည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ကာ ျပဳလုပ္ရလည္းမခက္ခဲပဲ လူတိုင္းျပဳလုပ္နိုင္မည့္ ပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးရာတြင္ ေျပမက်ေအာင္ အနည္းငယ္လိမ္ေပးမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးရာတြင္ ေျပမက်ေအာင္ အနည္းငယ္လိမ္ေပးမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ယူပါမယ္။

ယူထားေသာႏွစ္ဖက္ဆံပင္ကို ေပါင္း၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာႏွစ္ဖက္ဆံပင္ကို ေပါင္း၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္၍ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

>စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္၍ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္၍ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ကြင္းတံကိုထည့္၍ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေအာက္အထိ ေဘးမွဆံပင္ကိုဆြဲယူကာ အဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေအာက္အထိ ေဘးမွဆံပင္ကိုဆြဲယူကာ အဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါမယ္။

လိပ္ျပာကလစ္ေလးနဲ႔ ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါမယ္။

လိပ္ျပာကလစ္ေလးနဲ႔ ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ကို အေပၚဘက္နားတြင္ထိုးလိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ကို အေပၚဘက္နားတြင္ထိုးလိုက္ပါမယ္။

သေရႀကိဳးအလွေလးကို ဆံပင္ေအာက္ဖ်ားတြင္ စည္းလိုက္ပါမယ္။

သေရႀကိဳးအလွေလးကို ဆံပင္ေအာက္ဖ်ားတြင္ စည္းလိုက္ပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္လိမ္ဆံပင္စည္းနည္း။
အဆင့္ဆင့္လိမ္ဆံပင္စည္းနည္း။
အဆင့္ဆင့္လိမ္ဆံပင္စည္းနည္း။