သံုးေျမွာင္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

0

ထဘီးေလးနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ ေဘာင္းဘီေလးနဲ႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ ယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႕ လွေအာင္စည္းနိုင္တဲ့ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ပ်ိုေမမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုဖြေပးရပါမယ္။

ဖြထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးကို အဆံုးမေရာက္ခင္အထိ က်စ္ေပးရပါမယ္။

ဖြထားေသာက်စ္ဆံၿမွီးကို အဆံုးမေရာက္ခင္အထိ က်စ္ေပးရပါမယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးရပါမယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕ကပံုစံအတိုင္းက်စ္ေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕ကပံုစံအတိုင္းက်စ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္နွစ္ဖက္ကိုအေနာက္သို႕ပို႕ၿပီး ပူးေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္နွစ္ဖက္ကိုအေနာက္သို႕ပို႕ၿပီး ပူးေပးရပါမယ္။

ပူးထားသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးရပါမယ္။

ပူးထားသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္၏ ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္၏ ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္း က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္း  က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို အေနာက္သို့ယူၿပီးပူးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို အေနာက္သို့ယူၿပီးပူးပါမယ္။

သာေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သာေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဒုတိယက်စ္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးဖြက်စ္ပါမယ္။

ဒုတိယက်စ္ထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီးဖြက်စ္ပါမယ္။

က်စ္တစ္ဖက္ကိုလဲဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး ဖြက်စ္ပါမယ္။

က်စ္တစ္ဖက္ကိုလဲဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး ဖြက်စ္ပါမယ္။

အေနာက္သို႕ပူးပါမယ္။

အေနာက္သို႕ပူးပါမယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နဲ႕ညာဘက္မွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းစီ ယူလိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္နဲ႕ညာဘက္မွဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းစီ ယူလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါ

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါ

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူလိုက္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူလိုက္ပါ။

ပူးၿပီးက်စ္ပါ။

ပူးၿပီးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကို အဆံုးထိက်စ္ၿပီ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကို အဆံုးထိက်စ္ၿပီ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

သံုးေျမွာင္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း
သံုးေျမွာင္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း
သံုးေျမွာင္းက်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း