အတြန္႔ေလးမ်ားႏွင့္ လွပေသာဆံထုံး

0

လြယ္လဲလြယ္ ကိုယ္တိုင္လဲ လုပ္လို႔ရလို႔ ေမေမတို႔ တီတီအႀကိဳက္ေတြ႔ေစမွာပါ လုပ္ရလြယ္ေအာင္ တစ္ဆင့္ျခင္းစီ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဘက္တြင္ ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ က်န္ဆံပင္ကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ရွ႕ဘက္တြင္ ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ က်န္ဆံပင္ကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကိုလဲ ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကိုလဲ ေနာက္ဘက္သို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ေနေအာင္လိမ္ေပးပါ။

က်စ္ေနေအာင္လိမ္ေပးပါ။

အတြန္႔ပုံစံေလးျဖစ္သြားပါမယ္။

အတြန္႔ပုံစံေလးျဖစ္သြားပါမယ္။

အတြန္႕ေလးကို စည္းထားေသာဆံပင္နားတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အတြန္႕ေလးကို စည္းထားေသာဆံပင္နားတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ေနေအာင္လိမ္ေပးပါ။

က်စ္ေနေအာင္လိမ္ေပးပါ။

အတြန္႔ပုံစံေလးျဖစ္သြားပါမယ္။

အတြန္႔ပုံစံေလးျဖစ္သြားပါမယ္။

အတြန္႕ေလးကို စည္းထားေသာဆံပင္နားတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အတြန္႕ေလးကို စည္းထားေသာဆံပင္နားတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကုန္သြားေသာအခါ ဆံထုံးပုံစံျဖစ္လာပါမယ္။

ဆံပင္ကုန္သြားေသာအခါ ဆံထုံးပုံစံျဖစ္လာပါမယ္။

ပုလဲ ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပုလဲ ေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အတြန္႔ေလးမ်ားႏွင့္ လွပေသာဆံထုံး
အတြန္႔ေလးမ်ားႏွင့္ လွပေသာဆံထုံး