ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးေလးက်စ္ျပီ အဆင့္ဆင့္စည္းမယ္

0

ဆံပင္ရွည္တဲ့ညေလးေတြအေနနဲ႔ ဘြဲ႔ယူမယ့္ေန႔ေလးမွာ ဒီလိုလွပတဲ့ဆံပင္ပုံစံေလးနဲ႔ဆို အရမ္းခ်စ္စရာေကာင္းေနမွာေနာ္ လိုက္လုပ္နိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ျပထားေပးပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို နွစ္စခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို နွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စခြဲထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ပါ။

စ္စခြဲထားေသာဆံပင္ကို ယွက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူပါ။

ဘးႏွစ္ဖက္ဆံပင္အနည္းငယ္စီ ယူပါ။

စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးၾကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးၾကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ေအာက္ဘက္္သို႔ဆြဲယူပါ။

အာက္ဘက္္သို႔ဆြဲယူပါ။

ေဘးဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘးဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးၾကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

 က်စ္ဆံၿမီွးၾကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ေအာက္ဘက္္သို႔ဆြဲယူပါ။

အာက္ဘက္္သို႔ဆြဲယူပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးေလးက်စ္ျပီ အဆင့္ဆင့္စည္းမယ္
ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးေလးက်စ္ျပီ အဆင့္ဆင့္စည္းမယ္
ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးေလးက်စ္ျပီ အဆင့္ဆင့္စည္းမယ္