အဆင့္ဆင့္ခ်ည္ထားေသာ Ponytail။

0

လူငယ္ဆန္ၿပီး ျပဳလုပ္ရလည္းလြယ္ကူတဲ့ ဆံပင္ပုုံစံေလးကိုု လုုပ္ေပးထားပါတယ္ေနာ္။ အားလုုံးအားေပးၾကပါဦးေနာ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြ စုၿပီးကစားဖို႔ ပန္းၿခံထဲကိုလာခဲ့ၾကတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြ စုၿပီးကစားဖို႔ ပန္းၿခံထဲကိုလာခဲ့ၾကတယ္။

ေဗ်ာင္ေတာင္ေတာင္ ေဗေဗ့ဂ်ိ လုပ္ၿပီး ဘယ္သူလိုက္ရမလည္းဆိုတာ ေရြးလိုက္တယ္။

ေဗ်ာင္ေတာင္ေတာင္ ေဗေဗ့ဂ်ိ လုပ္ၿပီး ဘယ္သူလိုက္ရမလည္းဆိုတာ ေရြးလိုက္တယ္။

ရႈံးသြားတဲ့ ေက်ာ္ေက်ာ္လိုက္ရၿပီ။

ရႈံးသြားတဲ့ ေက်ာ္ေက်ာ္လိုက္ရၿပီ။

မိုးေရထဲဓာတ္ပံုရိုက္ဖို႔ သြားၾကတယ္။

မိုးေရထဲဓာတ္ပံုရိုက္ဖို႔ သြားၾကတယ္။

ဖူးဖူးက သစ္ပင္ေပၚတတ္ၿပီး ဓာတ္ပံုတက္ရိုက္တယ္။

ဖူးဖူးက သစ္ပင္ေပၚတတ္ၿပီး ဓာတ္ပံုတက္ရိုက္တယ္။

ရြက္ေလွေလးေတြ သြားေနတာကို သူငယ္ခ်င္းေတြအကုန္ ၀ိုင္းၾကည့္ၾကတယ္။

ရြက္ေလွေလးေတြ သြားေနတာကို သူငယ္ခ်င္းေတြအကုန္ ၀ိုင္းၾကည့္ၾကတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ယူကာအနည္းငယ္ကို ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ယူကာအနည္းငယ္ကို ယူ၍သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူကာအေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူကာအေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေပၚစည္းထားေသာအလယ္မွလက္ကို ႏိႈက္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚစည္းထားေသာအလယ္မွလက္ကို ႏိႈက္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုဆြဲယူပါမယ္။

အာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုဆြဲယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေပၚမွဆြဲထုတ္ထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွလက္ကို ႏိႈက္၍ ေအာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုဆြဲယူပါမယ္။

အေပၚမွဆြဲထုတ္ထားေသာ ဆံပင္အလယ္မွလက္ကို ႏိႈက္၍ ေအာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုဆြဲယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္၍ယူပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္၍ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္၍ယူပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္၍ယူပါမယ္။

အေပၚတြင္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေပၚတြင္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေအာက္အထိသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

အာက္အထိသေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္ခ်ည္ထားေသာ Ponytail။
အဆင့္ဆင့္ခ်ည္ထားေသာ Ponytail။