မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပြဆံထံုး။

0

ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပေသာ Hair design ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို အေနာက္သို႔ယူ၍ သံုးေခ်ာင္းခြဲၿပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို အေနာက္သို႔ယူ၍ သံုးေခ်ာင္းခြဲၿပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဖြပါမည္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဖြပါမည္။
သေရကြင္းစည္းပါမည္။
သေရကြင္းစည္းပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းလံုးကို လိမ္၍ဖြၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းလံုးကို လိမ္၍ဖြၿပီး သေရကြင္းစည္းပါမည္။

ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ က်န္ေသာႏွစ္ေခ်ာင္းေအာက္ဘက္မွေန၍ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမည္။

ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ က်န္ေသာႏွစ္ေခ်ာင္းေအာက္ဘက္မွေန၍ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ထပ္ပတ္ပါမည္။
ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူ၍ထပ္ပတ္ပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။
ေနာက္ဆံုးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ ထပ္ပတ္လိုက္ပါမည္။
ေနာက္ဆံုးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ ထပ္ပတ္လိုက္ပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ထိုးပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဆံထံုးေပၚတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။
ဆံထံုးေပၚတြင္ ထိုးလိုက္ပါမည္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပြဆံထံုး။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္အပြဆံထံုး။