ဖဲျပားေလးစီးၿပီး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္မယ္

0

က်စ္ဆံၿမီွးေလးကို အျမင္တစ္မ်ိဳးေလးနဲ႔ ဆန္းသြားေအာင္ ဖဲျပားေလးထည့္ၿပီး က်စ္ျပထားတာ ခ်စ္တုိ႔ႀကိဳက္ရင္ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဒလဘက္က ေမြးျမဴေရးျခံကို သြားေလ့လာျဖစ္တယ္ေလ။

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဒလဘက္က ေမြးျမဴေရးျခံကို သြားေလ့လာျဖစ္တယ္ေလ။

သူငယ္ခ်င္းကအမွတ္တရအေနနဲ႔ Selfileဆြဲလိုက္ေသးတယ္

သူငယ္ခ်င္းကအမွတ္တရအေနနဲ႔ Selfileဆြဲလိုက္ေသးတယ္

ဆိတ္ေတြလဲရွိတယ္ေလ အရမ္းလိမ္မာၾကတယ္။

ဆိတ္ေတြလဲရွိတယ္ေလ အရမ္းလိမ္မာၾကတယ္။

ဆိုင္ကယ္ေလးစီးၿပီး အိမ္ျပန္ေတာ႔မယ္။

ဆိုင္ကယ္ေလးစီးၿပီး အိမ္ျပန္ေတာ႔မယ္။

ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္ဘက္တြင္ စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို ေနာက္ဘက္တြင္ စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းတြင္ ဖဲႀကိဳးကိုစည္းပါ။

သားေရကြင္းတြင္ ဖဲႀကိဳးကိုစည္းပါ။

ဆံပင္ကို သုံးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ဆံပင္ကို သုံးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ညာလက္တြင္ အစႏွစ္စကိုင္၍ ဘယ္ဘက္မွအစကို ႀကိဳးျဖင့္ပတ္ပါ။

ညာလက္တြင္ အစႏွစ္စကိုင္၍ ဘယ္ဘက္မွအစကို ႀကိဳးျဖင့္ပတ္ပါ။

ႀကိဳးကိုအျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္္ပါ။

 ႀကိဳးကိုအျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

ညာလက္တြင္ အစႏွစ္စကိုင္၍ ဘယ္ဘက္မွအစကို ႀကိဳးျဖင့္ပတ္ပါ။

ညာလက္တြင္ အစႏွစ္စကိုင္၍ ဘယ္ဘက္မွအစကို ႀကိဳးျဖင့္ပတ္ပါ။

ႀကိဳးကိုအျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္္ပါ။

 ႀကိဳးကိုအျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

ညာလက္တြင္ အစႏွစ္စကိုင္၍ ဘယ္ဘက္မွအစကို ႀကိဳးျဖင့္ပတ္ပါ။

ညာလက္တြင္ အစႏွစ္စကိုင္၍ ဘယ္ဘက္မွအစကို ႀကိဳးျဖင့္ပတ္ပါ။

ႀကိဳးကိုအျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္္ပါ။

 ႀကိဳးကိုအျပင္ဘက္သို႔ ထုတ္္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္လက္က်စ္၍ အဆုံးတြင္ဖဲျပားျဖင့္ခ်ည္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆက္လက္က်စ္၍ အဆုံးတြင္ဖဲျပားျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဖဲျပားရွိေသာဘက္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

ဖဲျပားရွိေသာဘက္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

ဖဲျပားေလးစီးၿပီး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္မယ္
ဖဲျပားေလးစီးၿပီး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္မယ္
ဖဲျပားေလးစီးၿပီး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္မယ္