ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္လွပကာ ေခတ္ဆန္ေသာဆံထံုးပံုစံ အသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင္ကို ပံုႏွင့္စာတြဲ၍ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာအေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာအေနာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို အေနာက္သို႔ယူပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို အေနာက္သို႔ယူပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္မွ လက္ကိုႏိႈက္ပါမယ္။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္မွ လက္ကိုႏိႈက္ပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကို ဆြဲယူလိုက္ပါမယ္။

အာက္မွဆံပင္ကို ဆြဲယူလိုက္ပါမယ္။

အျပင္ကိုေရာက္ေအာင္ ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

အျပင္ကိုေရာက္ေအာင္ ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္ကို မတင္ကာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္ကို မတင္ကာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေပၚတြင္မတင္ထားေသာဆံပင္အလယ္မွ လက္ကိုႏိႈက္ကာ စည္းလိုက္ေသာဆံပင္ကိုဆြဲပါ။

အေပၚတြင္မတင္ထားေသာဆံပင္အလယ္မွ လက္ကိုႏိႈက္ကာ စည္းလိုက္ေသာဆံပင္ကိုဆြဲပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္ကို မတင္ကာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာဆံပင္ကို မတင္ကာ ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူကာ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေပၚတြင္မတင္ထားေသာဆံပင္အလယ္မွ လက္ကိုႏိႈက္ကာ စည္းလိုက္ေသာဆံပင္ကိုဆြဲပါ။

အေပၚတြင္မတင္ထားေသာဆံပင္အလယ္မွ လက္ကိုႏိႈက္ကာ စည္းလိုက္ေသာဆံပင္ကိုဆြဲပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

လိပ္တံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

လိပ္တံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို လိပ္တံထဲသို႔ထည့္ကာ အတြင္းဘက္ကို လိပ္တင္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို လိပ္တံထဲသို႔ထည့္ကာ အတြင္းဘက္ကို လိပ္တင္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္တင္ကာ အစႏွစ္ဖက္ကို ခ်ိတ္လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္တင္ကာ အစႏွစ္ဖက္ကို ခ်ိတ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေနေသာအစကို ယူကာအေပၚဘက္တြင္ျဖန္႔လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေနေသာအစကို ယူကာအေပၚဘက္တြင္ျဖန္႔လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အစႏွစ္ဖက္ကို ညီေအာင္ျဖန္႔လိုက္ပါမယ္။

အစႏွစ္ဖက္ကို ညီေအာင္ျဖန္႔လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

>ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ဆံထံုး။
 ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ဆံထံုး။
 ႀကိဳးကြင္းခ်ည္ဆံထံုး။