ပြဲေနပြဲထိုင္ ၊ ဆရာမေလးမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ားတြက္ဆံထံုး။

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္သည့္အခါရုိးရိုးရွင္းရွင္းႏွင့္ျမန္မာဆန္ဆန္ေက်ာ့ရွင္းလွပေစျပီး က်က္သေရႏွင့္ျပည့္၀ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးကုိ အဆင့္ဆင့္ ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူစည္းပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူစည္းပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုတစ္၀က္ခန္႔ယူပါမယ္။

အာက္မွဆံပင္ကိုတစ္၀က္ခန္႔ယူပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း က်စ္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း က်စ္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းကို ျပဳလုပ္ျပီးပါျပီ။

ညာဘက္ျခမ္းကို ျပဳလုပ္ျပီးပါျပီ။

ဆံပင္ေဖာင္းေအာင္ဆံခံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ဆံပင္ေဖာင္းေအာင္ဆံခံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ဆံခံကိုအသံုးျပဳျပီးစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္ကိုခံပါမယ္။

ဆံခံကိုအသံုးျပဳျပီးစည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္ကိုခံပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ ႏွစ္ဆ ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

 စည္းထားေသာဆံပင္ ႏွစ္ဆ ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္မွ ၁ဆ ကို လိမ္ပါမယ္။

စ္ျခမ္းခြဲထားေသာဆံပင္မွ ၁ဆ ကို လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာ ၁ ဆကိုဆံခံေပၚပတ္ေပးပပါမယ္။

လိမ္ထားေသာ  ၁ ဆကိုဆံခံေပၚပတ္ေပးပပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန္႔ေအာင္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္စကိုလည္းလိမ္ပါမယ္။

က်န္တစ္စကိုလည္းလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအစကိုလည္း ဆံခံေပၚပတ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအစကိုလည္း ဆံခံေပၚပတ္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုျပန္ပတ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးကိုျပန္ပတ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပုိ႔ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းသို႔ပုိ႔ျပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးျပန္ပတ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွက်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမွီးျပန္ပတ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ျပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

ပြဲေနပြဲထိုင္ ၊ ဆရာမေလးမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ားတြက္ဆံထံုး။
ပြဲေနပြဲထိုင္ ၊ ဆရာမေလးမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ားတြက္ဆံထံုး။