က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္တစ္၀က္စည္းနည္း။

0

လူငယ္ဆန္ၿပီး ရိုးရွင္းတဲ့ပံုစံေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ လူငယ္တိုင္းႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ဆံပင္ပံုစံေလး ဘယ္လိုလုပ္ရမလည္းဆိုတဲ့ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးမယ္ေနာ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ ခ်ိန္းထားတဲ့ေနရာကို ရထားစီးၿပီး သြားၾကမယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ ခ်ိန္းထားတဲ့ေနရာကို ရထားစီးၿပီး သြားၾကမယ္။

ရထားလာၿပီ။

ရထားလာၿပီ။

ရထားစီးရင္း အကုန္လံုး အာလူးဖုတ္ေနၾကတယ္။

ရထားစီးရင္း အကုန္လံုး အာလူးဖုတ္ေနၾကတယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ဆီကိုေရာက္ေတာ့ ဘာလုပ္မလည္း တိုင္ပင္ေနတာနဲ႔ မိုးကရြာလာေရာေပါ့ကြယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္ဆီကိုေရာက္ေတာ့ ဘာလုပ္မလည္း တိုင္ပင္ေနတာနဲ႔ မိုးကရြာလာေရာေပါ့ကြယ္။

ေရွ႔ႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ခ်န္ထားပါမယ္။

ရွ႔ႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ခ်န္ထားပါမယ္။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူ၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေရွ႔တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

အေရွ႔တြင္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေရွ႔တြင္ ခ်န္ခဲ့ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလို္က္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေရွ႔တြင္ ခ်န္ခဲ့ေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလို္က္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာက်စ္ဆံၿမီွးထပ္က်စ္ပါမယ္။

ဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာက်စ္ဆံၿမီွးထပ္က်စ္ပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

ဖြေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

>ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚမွ ပတ္၍ျပန္ယူပါမယ္

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းေလးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းေလးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္တစ္၀က္စည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္တစ္၀က္စည္းနည္း။