က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ အလွစည္းနည္း

0

ေလ့လာေရးေလးဘဲဆိုေတာ႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးနဲ႔ လွပတဲ့ ဆံပင္ကိုဘဲ လုပ္သြားျဖစ္တယ္ေလ လုပ္နည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဟယ္ ပစၥည္းေလးေတြ လုပ္ထားတာ သပ္ရပ္လိုက္တာ။

ဟယ္ ပစၥည္းေလးေတြ လုပ္ထားတာ သပ္ရပ္လိုက္တာ။

အမေရ ဒါေလးယူမယ္ေနာ္။

အမေရ ဒါေလးယူမယ္ေနာ္။

ျမမင္းထြန္း နင္ကလဲ ငါ့သယ္ခ်င္းအေသးဆုံးေလးကို မစပါနဲ႔ဟယ္။

 ျမမင္းထြန္း နင္ကလဲ ငါ့သယ္ခ်င္းအေသးဆုံးေလးကို မစပါနဲ႔ဟယ္။

ေဟာေတာ္ သြားပါၿပီ ဖိနပ္ေဒါက္ညွပ္သြားၿပီ။ ငါ့ကိုု ကူညီၾကပါဦး။

 ေဟာေတာ္ သြားပါၿပီ ဖိနပ္ေဒါက္ညွပ္သြားၿပီ။ ငါ့ကိုု ကူညီၾကပါဦး။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင္႔ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင္႔ ေပါင္းက်စ္ပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အတြင္းဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင္႔ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင္႔ ေပါင္းက်စ္ပါ။

အေပၚတစ္၀က္ကို ဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

အေပၚတစ္၀က္ကို ဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

ေအာက္ဘက္မွာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အာက္ဘက္မွာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင္႔ ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင္႔ ေပါင္းက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ေခါက္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ေခါက္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင္႔ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင္႔ထိုးပါ။

က်န္ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ေခါက္ထည့္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ေခါက္ထည့္ပါ။

ကလစ္ျဖင္႔ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင္႔ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ယူပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔ ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ယူပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔ ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးဘီးကုပ္ အလွစည္းနည္း