အေခြေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္နည္း

0

ဂါ၀န္ေလးနဲ႕လည္းလိုက္ဖက္သလို ျမန္မာ၀တ္စုံေလးနဲ႔ဆိုရင္လဲ က်က္သေရရွိေစမွာပါေနာ္ လိုက္လုပ္ျကည့္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ ခ်စ္တို႔ေရ။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ လိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္တစ္စကိုလဲ လိမ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေပးပါ။

ဆက္လက္လုပ္ေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

 လိမ္ေပးပါ။

ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ လိမ္ပါ။

နာက္တစ္စကိုလဲ လိမ္ပါ။

ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

 ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလည္း လိမ္ပါ။

နာက္တစ္စကိုလည္း လိမ္ပါ။

ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

 ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

အေခြေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္နည္း
အေခြေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္နည္း
အေခြေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္နည္း