က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႕ လွပေအာင္ထံုးဖြဲ႕နိုင္ေသာ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိုေမမ်ားအတြက္ ဆံပင္ ပံုစံအဆင့္ဆင့္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

ေနာက္ဆံပင္ကို ခ်ည္လိုက္ပါ။

နာက္ဆံပင္ကို ခ်ည္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အရင္ယူပါ။

ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အရင္ယူပါ။

ယူထားေသာ ဆံပင္နွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာ ဆံပင္နွစ္ေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုယူၿပီး ပူထားေသာဆံပင္နွင့္ လိမ္ေပးရပါမယ္။

ရွ႕ဆံပင္ကိုယူၿပီး ပူထားေသာဆံပင္နွင့္ လိမ္ေပးရပါမယ္။

အေနာက္ဆံပင္ကို ယူလိုက္ပါ။

အေနာက္ဆံပင္ကို ယူလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေရွ့ဆံပင္နဲ႕ ပူးေပးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေရွ့ဆံပင္နဲ႕ ပူးေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုယူၿပီးပူးထားေသာဆံပင္နဲ့ လိမ္ေပးၿပီးေနာက္ဆံပင္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကိုယူၿပီးပူးထားေသာဆံပင္နဲ့ လိမ္ေပးၿပီးေနာက္ဆံပင္ကိုယူပါ။

ေရွ႕ကနည္းအတိုင္း ဆံပင္ကိုခြဲထားသည္အထိ က်စ္ေပးပါ။

ရွ႕ကနည္းအတိုင္း ဆံပင္ကိုခြဲထားသည္အထိ က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ဖို႕ သံုးေခ်ာင္းယူၿပီးဖြၿပီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ဖို႕ သံုးေခ်ာင္းယူၿပီးဖြၿပီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးထိ က်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုအဆံုးထိ က်စ္ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္း အဆံုးထိက်စ္ေပးရပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္း အဆံုးထိက်စ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံထံုးထံုးဖို႕ ပိုက္ကြန္အထူအေကြးေလးသံုးပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးဖို႕ ပိုက္ကြန္အထူအေကြးေလးသံုးပါမယ္။

ပိုက္ကြန္အလယ္တည့္တည့္ကိုထားၿပီးဆံပင္ကိုလိပ္ေပးရပါမယ္။

ပိုက္ကြန္အလယ္တည့္တည့္ကိုထားၿပီးဆံပင္ကိုလိပ္ေပးရပါမယ္။

ေဘးနားမွက်န္ေသာပိုက္ကြန္ကို ေကြးေပးရပါမယ္။

ဘးနားမွက်န္ေသာပိုက္ကြန္ကို ေကြးေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ လိပ္ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိ လိပ္ေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆံုးထိလိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

3.ဆံထံုးစထံုးပါမယ္။

ပိုက္ကြန္အျပည့္ျဖစ္ေအာင္ ေဘးဆံပင္ကို ျဖန္႕ေပးရပါမယ္။

ပိုက္ကြန္အျပည့္ျဖစ္ေအာင္ ေဘးဆံပင္ကို ျဖန္႕ေပးရပါမယ္။

ပိုက္ကြန္မ်ားမေပၚေစရန္ ေဘးဘက္မ်ားကိုကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးရပါမယ္။

ပိုက္ကြန္မ်ားမေပၚေစရန္ ေဘးဘက္မ်ားကိုကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးရပါမယ္။

ေရွ႕မွက်စ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို ဆံထံုးေပၚသို႕တင္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ရွ႕မွက်စ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို ဆံထံုးေပၚသို႕တင္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ

က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္အစြန္းကို ဆံထံုးေအာက္သို႕ပတ္ၿပီး ဆံပင္အစမ်ားမထြက္ေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္အစြန္းကို ဆံထံုးေအာက္သို႕ပတ္ၿပီး ဆံပင္အစမ်ားမထြက္ေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္က်စ္ဆံၿမွီးကိုလဲ ဆံထံုးအေပၚတင္ပါ။

က်န္က်စ္ဆံၿမွီးကိုလဲ ဆံထံုးအေပၚတင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးအဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးအဆံုးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

4.အလွဆင္ပါမယ္။

fancyကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ ဆံထံုးအလယ္တည့္တည့္သို႕ထိုးေပးရပါမယ္။

fancyကလစ္ေလးမ်ားျဖင့္ ဆံထံုးအလယ္တည့္တည့္သို႕ထိုးေပးရပါမယ္။

5.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးေနာက္တြဲဆံထံုး