ခရုေခြဒိုးနပ္ဆံထုံး

0

ေခတ္မီွလွပျပီး ဆန္းသစ္ေသာ ဆံထုံးေလးကိုမွ ျကိုက္ႏွစ္သက္ေသာ တီတီ မမတို႔အတြက္ ခရုေခြဒိုးနပ္ဆံထုံး ထုံးဖြဲ႕ပုံအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုခပ္ျမင့္ျမင့္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုခပ္ျမင့္ျမင့္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ ပတ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို  ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကိုျဖတ္ထားေသာပစၥည္းကို အသုံးျပဳပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကိုျဖတ္ထားေသာပစၥည္းကို အသုံးျပဳပါ။

ဆံပင္အဖ်ားတြင္ လိပ္ေသာပစၥည္းကို ထည့္၍ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားတြင္ လိပ္ေသာပစၥည္းကို ထည့္၍ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္ပါ။

ဆံပင္အရင္းသို႔ လိပ္ပါ။

ဆံပင္အရင္းသို႔ လိပ္ပါ။

စု၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 စု၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိပ္တံဖုံးသည္အထိ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

လိပ္တံဖုံးသည္အထိ ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕မွဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေရွ႕မွဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ေနာက္ဘက္တြင္ အလွဆင္ပါမည္။

 ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ေနာက္ဘက္တြင္ အလွဆင္ပါမည္။

အလယ္ေလာက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္ေလာက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တာကို ေခြေပးပါ။

က်န္တာကို ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

 ေနာက္ထပ္အနည္းငယ္ထပ္ယူပါ။

အလယ္ေလာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္ေလာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးေပၚေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ဆံထုံးေပၚေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးက်န္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေနာက္ဆုံးက်န္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

အလယ္ေလာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလယ္ေလာက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးအလယ္တြင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးအလယ္တြင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ခရုေခြဒိုးနပ္ဆံထုံး
ခရုေခြဒိုးနပ္ဆံထုံး
ခရုေခြဒိုးနပ္ဆံထုံး