အလိမ္အကပ္ဆံထံုး။

0

အခ်ိန္အမ်ားႀကီးလည္းမယူရပဲ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပဳလုပ္၍ရနိုင္ေသာ ဆံထံုးအကပ္ပံုစံေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို အန္တီမမမ်ားလွပနိုင္ေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အေနာက္တြင္သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚကိုတင္၍ ကလစ္ျဖင့္စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚကိုတင္၍ ကလစ္ျဖင့္စည္းပါမည္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အေနာက္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေနာက္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ႏွစ္္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ႏွစ္္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးအထိဆက္လိမ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

>ေအာက္ဆံုးအထိဆက္လိမ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ေနာက္တဖက္ကိုလည္း လိ္မ္၍ဖြကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

နာက္တဖက္ကိုလည္း လိ္မ္၍ဖြကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ ဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚကိုတင္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ ဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚကိုတင္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

>ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းယူကာ အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစမ်ားကို ဆက္၍ပတ္ထည့္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစမ်ားကို ဆက္၍ပတ္ထည့္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

လွပေသာဆံထံုးအကပ္ပံုစံေလး ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

လွပေသာဆံထံုးအကပ္ပံုစံေလး ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အလိမ္အကပ္ဆံထံုး။
အလိမ္အကပ္ဆံထံုး။
အလိမ္အကပ္ဆံထံုး။