ႀကိဳးကြင္းဆက္ Hair Design။

0

ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ဆန္းျပားသစ္လြင္ေသာဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးကို အလြယ္တကူလည္းျပဳလုပ္လို႔ရေအာင္ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစႏွစ္ခုကိုပူးကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစႏွစ္ခုကိုပူးကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္စကို ပူး၍ထပ္ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္စကို ပူး၍ထပ္ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

နားေနရာေလာက္ေရာက္သည္အထိ ဆက္ၿပီးေဘးမွဆံပင္ကို ဆြဲယူကာ ဆက္ခ်ည္ေပးသြားပါမယ္။

နားေနရာေလာက္ေရာက္သည္အထိ ဆက္ၿပီးေဘးမွဆံပင္ကို ဆြဲယူကာ ဆက္ခ်ည္ေပးသြားပါမယ္။

အေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္ကိုဆြဲယူကာ ေအာက္ေရာက္သည္အထိဆက္၍ ခ်ည္သြားပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္ကိုဆြဲယူကာ ေအာက္ေရာက္သည္အထိဆက္၍ ခ်ည္သြားပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္လံုးကို ႀကိဳးကြင္းဆက္ခ်ည္ထားေသာပံုစံ ျပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။

စ္ဖက္လံုးကို ႀကိဳးကြင္းဆက္ခ်ည္ထားေသာပံုစံ ျပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ ႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အလွႀကိဳးကို သေရကြင္းစည္းထားေသာေနရာတြင္ ဖဲျပားပံုခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

အလွႀကိဳးကို သေရကြင္းစည္းထားေသာေနရာတြင္ ဖဲျပားပံုခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

 ႀကိဳးကြင္းဆက္ Hair Design။
 ႀကိဳးကြင္းဆက္ Hair Design။