က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။

0

လွပတင့္တယ္တဲ့က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အလယ္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အလယ္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍က်စ္ေပးပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍က်စ္ေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍ျပန္က်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍ျပန္က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို က်စ္္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍ျပန္က်စ္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍ျပန္က်စ္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူက်စ္ၿပီးေသာအခါ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပး၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူက်စ္ၿပီးေသာအခါ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပး၍ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေပးပါမယ္။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကုိ အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကုိ အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆက္၍ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ဆက္၍ပတ္တင္ေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

က်စ္ထားေသာတစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လို္က္ပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္းယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လို္က္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။