ေလးပြင့္ဆိုင္ဆံထံုး

0

ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံပင္ပံုဆန္းေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူထံုးနိုင္ရန္အတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

1.ေလးပြင့္ဆိုင္ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႕ ဆံပင္ခံုးကိရိယာေလးကိုတပ္ဆင္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႕ ဆံပင္ခံုးကိရိယာေလးကိုတပ္ဆင္ပါမယ္။

တပ္ဆင္ထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

တပ္ဆင္ထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါ။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုလဲ ယူၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုလဲ ယူၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္မ်ားအားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္မ်ားအားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

2.ဆံထံုးစထံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေလးေၾကာင္းခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေလးေၾကာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွေအာက္ဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္လိပ္ပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္မွေအာက္ဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္လိပ္ပါ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဆံပင္ကိုလည္းလိပ္ၿပီးကလစ္ၿဖင့္ထိုုးေပးပါ။

ဘးဆံပင္ကိုလဲၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆက္ၿပီးေရွ႕ဆံပင္အတိုင္းလိပ္ပါ။

ဆက္ၿပီးေရွ႕ဆံပင္အတိုင္းလိပ္ပါ။

လိပ္ၿပီးလ ွ်င္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိပ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

3.fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ထံုးထားေသာဆံထံုးေပၚကိုဆံထံုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

ထံုးထားေသာဆံထံုးေပၚကိုဆံထံုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

 ေလ းပြင့္ဆိုင္ဆံထံုး
 ေလ းပြင့္ဆိုင္ဆံထံုး