အထူးသျဖင့္Eye shadowသံုးမ်ိဳးေျပာင္းလဲအသံုးျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

0

Eye shadowကေတာ့ အ၀တ္အစားနဲ႔ဆံပင္အေရာင္ေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္တာဟာ အဲဒီေန႔ရဲ႕အဓိကက်ဆံုးအခ်က္ပါဘဲ။
အဲဒါေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အေရာင္သံုးေရာင္နဲ႔ Eye shadow သံုးမ်ိဳးေျပာင္းလဲအသံုးျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
အရာင္တစ္ေရာင္တည္းသံုးတာထက္ ပိုၿပီးသဘာ၀က်တဲ့မ်က္လံုးေလးလုပ္ၾကည့္ရေအာင္!
Eyeshadowကိုအသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ နာပတ္၃နဲ႔၄ကိုအသံုးျပဳပါ။ အသင့္ျပင္ဆင္ၿပီးရင္စတင္လုပ္ၾကည့္ရေအာင္!
kate_eyeshadow

ပိုေနေသာ အပိုင္းမ်ားကိုမ်က္ခံုအႏွံပြတ္လိုက္ပါ။
mblog003_1

မိမိရဲ႕အနက္ရႈိင္းဆံုး​ေနရာျဖစ္တဲ့ မ်က္ခြံေပၚတေလ်ာက္ကိုEyeball တင္လိုက္ပါ။
မ်က္ခြံရဲ႕နက္ရွိင္းတဲ့အပိုင္းကို ပို၍အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈရွိမွာပါ။
mblog003_2.1
mblog003_2.2

mblog003_3

mblog003_4

mblog003_5

mblog003_6

mblog003_7

mblog003_8(2)
ၿပီးသြားပါၿပီ။
mblog003_8
mblog003_last1
mblog003_last2
ဒါကေတာ့သဘာ၀မ်က္လံုးဆိုးနည္းေလးပါဘဲ
ေအာက္မ်က္ခမ္းကို Eyeshodow မဆိုးခ်င္တဲ့သူကေတာ့ မဆိုးလည္းရပါတယ္။

Eye Shadow : KATE brown shade eyes BR-1
kate_eyeshadow