ေဘးအလိမ္လုပ္၍ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ရုံးသြား ေက်ာင္းသြား အဆင္ေျပေစမယ့္ လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ဆံပင္ပုံစံေလးက ပ်ိဳေမအားလုံးအတြက္ အလြယ္တကူလိုက္လုပ္လို႔ ရမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။

ဒီေန႔ေနသာလို႔ ပန္းျခံထဲကို တစ္ေယာက္ထဲ လာခဲ့လိုက္တယ္။

 ဒီေန႔ေနသာလို႔ ပန္းျခံထဲကို တစ္ေယာက္ထဲ လာခဲ့လိုက္တယ္။

ေလွ်ာက္လမ္းေလးက လွလိုက္တာ။

 ေလွ်ာက္လမ္းေလးက လွလိုက္တာ။

လမ္းမွာေတြ႔တဲ့ ပန္းေလးေတြလွလို႔ ၀င္ခူးသြားဦးမယ္။

လမ္းမွာေတြ႔တဲ့ ပန္းေလးေတြလွလို႔ ၀င္ခူးသြားဦးမယ္။

ေနသာေနေတာ႔ မ်က္ခင္းစိမ္းေလးမွာ ထိုင္ၿပီးစာဖတ္မယ္။

နသာေနေတာ႔ မ်က္ခင္းစိမ္းေလးမွာ ထိုင္ၿပီးစာဖတ္မယ္။

ဟိုးဘက္မွာ ဘဲစီးလို႔ရတာဘဲ သြားစီးမယ္။

ဟိုးဘက္မွာ ဘဲစီးလို႔ရတာဘဲ သြားစီးမယ္။

တစ္ေယာက္ထဲဆိုေတာ႔ ကိုယ့္ဘာသာဘဲ နင္းရမွာေပါ့။

တစ္ေယာက္ထဲဆိုေတာ႔ ကိုယ့္ဘာသာဘဲ နင္းရမွာေပါ့။

ေဘးမွ ဆံပင္ကို ႏွစ္စကို ယူပါ။

ဘးမွ ဆံပင္ကို ႏွစ္စကို ယူပါ။

ႏွစ္စကို ယွက္၍လိမ္ပါ။

 ႏွစ္စကို ယွက္၍လိမ္ပါ။

ေဘးမွက်န္ဆံပင္ ဆြဲယူပါ။

 ေဘးမွက်န္ဆံပင္ ဆြဲယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေရာယူ၍လိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေရာယူ၍လိမ္ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ႏွစ္ခုကို စုယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ႏွစ္ခုကို စုယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို သုံးေပးပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို သုံးေပးပါ။

ပိုေသာဆံပင္မွ တစ္၀က္ကိုယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲကို ထည့္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္မွ  တစ္၀က္ကိုယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲကို ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါ။

က်န္တစ္၀က္ကိုယူပါ။

က်န္တစ္၀က္ကိုယူပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ က်ေသာႏွစ္စကို ယူပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ က်ေသာႏွစ္စကို ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္သို႔ ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္စကို ယွက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ေအာက္သို႔ ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္စကို ယွက္ပါ။

ယူထားေသာႏွစ္စကို အေပၚသို႔ယူပါ။

 ယူထားေသာႏွစ္စကို အေပၚသို႔ယူပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံ ယွက္ပါ။

အေပၚဘက္တြင္ ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံ ယွက္ပါ။

ေအာက္သို႔ယူ၍ ထပ္ယွက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ယူ၍ ထပ္ယွက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေဘးအလိမ္လုပ္၍ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း
 ေဘးအလိမ္လုပ္၍ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း
 ေဘးအလိမ္လုပ္၍ ၾကက္ေျခခတ္ဆံပင္စည္းနည္း