က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ မိုးရာသီနဲ႕လိုက္ဖက္ေအာင္ စည္းဖြဲ႕ထားပံုေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူစည္းနိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

အာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္ယူၿပီးက်စ္လိုက္ပါ။

အေပၚဆံပင္ယူၿပီးက်စ္လိုက္ပါ။

ခါင္းတစ္၀က္ထိယူၿပီး အဆံုးထိက်စ္ပါ။

ေခါင္းတစ္၀က္ထိယူၿပီး အဆံုးထိက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေခြပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အပူေခ်ာင္းျဖင့္ ေကာက္ပါ။

အပူေခ်ာင္းျဖင့္ ေကာက္ပါ။

ေကာက္ထားေသာဆံပင္ကို ေကာ္ရည္ျဖင့္ဖ်န္းပါ။

ကာက္ထားေသာဆံပင္ကို ေကာ္ရည္ျဖင့္ဖ်န္းပါ။

အေနာက္ဆံပင္ ေကာက္လို႕ၿပီးပါၿပီ။

အေနာက္ဆံပင္ ေကာက္လို႕ၿပီးပါၿပီ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ အေကာက္ကေလးျဖစ္ေအာင္လိပ္ေပးရပါမယ္။

ရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ အေကာက္ကေလးျဖစ္ေအာင္လိပ္ေပးရပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

မိုးရာသီဆိုေပမဲ့ ဒီေန႕ရာသီဥတုသာယာတယ္။

မိုးရာသီဆိုေပမဲ့ ဒီေန႕ရာသီဥတုသာယာတယ္။

သူငယ္ခ်င္းဆီစာပို႔ရမယ္ဒီေန႕။

သူငယ္ခ်င္းဆီစာပို႔ရမယ္ဒီေန႕။

ေတာ္ပါေသးရဲ႕ထီးမပါလာဘူး မိုးမရြာလို႕။

တာ္ပါေသးရဲ႕ထီးမပါလာဘူး မိုးမရြာလို႕။

စာပို႕ဖို႕စာတိုက္ရံုးေတာ့ေရာက္ၿပီ။

စာပို႕ဖို႕စာတိုက္ရံုးေတာ့ေရာက္ၿပီ။

ဘယ္ဒီဇိုင္းေလးစာအိတ္ေပၚမွာ ကပ္ရင္ေကာင္းမလဲ။

ဘယ္ဒီဇိုင္းေလးစာအိတ္ေပၚမွာ ကပ္ရင္ေကာင္းမလဲ။

စာတိုက္ပံုေလးထဲေသခ်ာ၀င္ေအာင္ထည့္မွ။

စာတိုက္ပံုေလးထဲေသခ်ာ၀င္ေအာင္ထည့္မွ။