ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး။

0

လြယ္ကူလွပၿပီး ခ်စ္စဖြယ္လည္းေကာင္းကာ လူငယ္ဆန္ေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားလွပေေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို အေနာက္သို႔ ယူကာအလယ္တည့္တည့္ခဲြလို္က္ပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို အေနာက္သို႔ ယူကာအလယ္တည့္တည့္ခဲြလို္က္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာ လိမ္ေပးပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာ လိမ္ေပးပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးအထိလိမ္သြားကာ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးအထိလိမ္သြားကာ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအလိမ္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာအလိမ္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း လိမ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း လိမ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္စလံုးကို လိမ္၍ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

စ္ဖက္စလံုးကို လိမ္၍ဖြၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ အေပၚကို ပတ္တင္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ အေပၚကို ပတ္တင္ပါမယ္။

က်န္တဲ့အစကိုလည္း ပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

က်န္တဲ့အစကိုလည္း ပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ေခါက္တင္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ေခါက္တင္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ေခါက္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ေခါက္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆံထံုးပံုစံရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဆံထံုးပံုစံရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး။
ရိုးရွင္းေသာဆံထံုး။