အလိမ္အထပ္ေဘးတစ္ေစာင္းစည္းနည္း

0

ဂါ၀န္ေလးနဲ႕လဲလိုက္ဖက္သလို ျမန္မာ၀တ္စုံေလးနဲ႔ဆိုရင္လဲ က်က္သေရရွိေစမွာပါေနာ္ လိုက္လုပ္ျကည့္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ ခ်စ္တို႔ေရ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

 ေဘးဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ လိမ္သြားပါ။

ေဘးဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ထိ ထပ္ထပ္၍ လိမ္ယူသြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ထိ ထပ္ထပ္၍ လိမ္ယူသြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ထိ ထပ္ထပ္၍ လိမ္ယူသြားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

ညာဘက္မွ တစ္ျခမ္းႏွင့္စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ညာဘက္မွ တစ္ျခမ္းႏွင့္စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ေကာက္ပါမယ္။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ေကာက္ပါမယ္။

ေကာက္သားေလးေပၚလာပါျပီ။

 ေကာက္သားေလးေပၚလာပါျပီ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေကာက္ေပးပါ။

 တစ္ဖက္ကိုလဲ ေကာက္ေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္မခ်ခ်င္သူအတြက္ ေဘးသိမ္းပါမယ္။

 ေရွ႕ဆံပင္မခ်ခ်င္သူအတြက္ ေဘးသိမ္းပါမယ္။

အေခြေလးကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေခြေလးကို လိမ္ထားေသာဆံပင္ထဲထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အလိမ္အထပ္ေဘးတစ္ေစာင္းစည္းနည္း
အလိမ္အထပ္ေဘးတစ္ေစာင္းစည္းနည္း
အလိမ္အထပ္ေဘးတစ္ေစာင္းစည္းနည္း
အလိမ္အထပ္ေဘးတစ္ေစာင္းစည္းနည္း