ႀကိဳးကြင္းဆက္ဆံထံုး။

0

အန္တီလွလွေတြအတြက္ ပြဲသြားပြဲလာတြင္ ဒီလိုပံုစံေလးကို လွလွပပေလးထံုးဖြဲ႔နိုင္ေအာင္ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစႏွစ္ခုကိုပူးကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစႏွစ္ခုကိုပူးကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္စကို ပူး၍ထပ္ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ႏွစ္စကို ပူး၍ထပ္ခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

နားေနရာေလာက္ေရာက္သည္အထိ ဆက္ၿပီးေဘးမွဆံပင္ကို ဆြဲယူကာ ဆက္ခ်ည္ေပးသြားပါမယ္။

နားေနရာေလာက္ေရာက္သည္အထိ ဆက္ၿပီးေဘးမွဆံပင္ကို ဆြဲယူကာ ဆက္ခ်ည္ေပးသြားပါမယ္။

အေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

အေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္ကိုဆြဲယူကာ ေအာက္ေရာက္သည္အထိဆက္၍ ခ်ည္သြားပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္ကိုဆြဲယူကာ ေအာက္ေရာက္သည္အထိဆက္၍ ခ်ည္သြားပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္းအေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္လံုးကို ႀကိဳးကြင္းဆက္ခ်ည္ထားေသာပံုစံ ျပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။

စ္ဖက္လံုးကို ႀကိဳးကြင္းဆက္ခ်ည္ထားေသာပံုစံ ျပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာ အစႏွစ္ခုကိုယူပါမယ္။

အာက္တြင္က်န္ေသာ အစႏွစ္ခုကိုယူပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုပဲ ခ်ည္လိုက္မယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုပဲ ခ်ည္လိုက္မယ္။

တင္းသြားေအာင္ဆြဲတင္လိုက္ပါမယ္။

တင္းသြားေအာင္ဆြဲတင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိန္းေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ထိန္းေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္ထပ္က်န္ေနေသာအစကိုလည္း ပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

နာက္ထပ္က်န္ေနေသာအစကိုလည္း ပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳးကြင္းဆက္ဆံထံုး။
ႀကိဳးကြင္းဆက္ဆံထံုး။
ႀကိဳးကြင္းဆက္ဆံထံုး။