ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး။

0

လွပတင့္တယ္ေသာ ဆံထံုးပံုစံအသစ္ေလးကို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာထံုးဖြဲနိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆီမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဖက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔ၿပီးပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အာက္အထိဆက္က်စ္သြား၍ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမယ္။

က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါမယ္။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္စုစည္းပါမယ္။

က်ေနေသာဆံပင္အလယ္ေလာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းပါမယ္။

က်ေနေသာဆံပင္အလယ္ေလာက္တြင္ သေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းပါမယ္။

သေရကြင္းေအာက္မွ ဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီး ထည့္ပါမယ္။

သေရကြင္းေအာက္မွ ဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီး ထည့္ပါမယ္။

အေပၚသို႔တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

အေပၚသို႔တင္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေခါက္၍ဆံထံုးကို ပတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေခါက္၍ဆံထံုးကို ပတ္ပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ပိုေသာအစကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

ပိုေသာအစကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေခါက္၍ဆံထံုးကို ပတ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေခါက္၍ဆံထံုးကို ပတ္ပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ပိုေသာအစကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

ပိုေသာအစကို အေပၚကိုပတ္တင္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ထိုးပါမယ္။

Fancy ဆံထိုးကို သုံးပါမည္။

Fancy ဆံထိုးကို သုံးပါမည္။

ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး။
ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး။
ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး။