မုန္႔ႀကိဳးပံုအလိမ္အက်စ္ဆံထံုး။

0

ပြဲလယ္တင့္ေစၿပီး လွပဆန္းသစ္ေသာ ဆံထံုပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံုကို ေအာက္တြင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီၾကည့္၍ လိုက္ၿပီး ထံုးဖဲြ႔နိုင္ၾကေစရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေဘးတစ္ဖက္တည္းကို သိမ္းလိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေဘးတစ္ဖက္တည္းကို သိမ္းလိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကို ထပ္ယူကာ ဆက္၍ လိမ္ေပးပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္ကို ထပ္ယူကာ ဆက္၍ လိမ္ေပးပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးအထိဆက္၍ လိမ္ကာ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးအထိဆက္၍ လိမ္ကာ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ေဘးတစ္ျခမ္းထဲတြင္စု၍ လိမ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဘးတစ္ျခမ္းထဲတြင္စု၍ လိမ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

ဘးတစ္ျခမ္းထဲတြင္စု၍ လိမ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

လိမ္က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

လိမ္က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိန္းေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ေသခ်ာထိန္းေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္တင္လိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို ပတ္တင္လိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

မုန္႔ႀကိဳးပံုအလိမ္အက်စ္ဆံထံုး။
မုန္႔ႀကိဳးပံုအလိမ္အက်စ္ဆံထံုး။