ႏွစ္ဖက္လွႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး။

0

ၾကည့္လိုက္ရင္ခက္ခဲမယ္လို႔ထင္ရေပမယ့္ တစ္ဆင့္ျခင္းေသခ်ာၾကည့္ၿပီး ျပဳလုပ္ပါက မခက္ခဲတဲ့ပံုစံေလးျဖစ္လို ့ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္၍လုပ္ၾကည့္ၾကပါလို႔ ပ်ိဳေမေလးေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍က်စ္ပါမယ္။

ပူး၍က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္နားအထိနည္းနည္းဆက္က်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

အာက္နားအထိနည္းနည္းဆက္က်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍က်စ္ပါမယ္။

ပူး၍က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပူးလိုက္ပါမယ္

ပူး၍ ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ပူး၍ ျပန္က်စ္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္နားအထိနည္းနည္းဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

အာက္နားအထိနည္းနည္းဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္တြင္က်စ္ထားေသသာ ဆံပင္ကိုပူးလိုက္ပါမယ္။

စ္ဖက္တြင္က်စ္ထားေသသာ ဆံပင္ကိုပူးလိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္အထိဆက္က်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

အာက္အထိဆက္က်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအလွႀကိဳးေလးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာအလွႀကိဳးေလးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အလွႀကိဳးေလးကို သေရကြင္းစည္းထားေသာေနရာတြင္ ဖဲျပားပံုေလးခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

အလွႀကိဳးေလးကို သေရကြင္းစည္းထားေသာေနရာတြင္ ဖဲျပားပံုေလးခ်ည္လိုက္ပါမယ္။

 ႏွစ္ဖက္လွႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး။
 ႏွစ္ဖက္လွႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး။
 ႏွစ္ဖက္လွႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွး။