ေခါင္းပတ္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္Fancy hair style

0

Dinner ပြဲေလးေတြ Birthday ပြဲေလးေတြမွာ မိမိကိုယ္တိုင္လုပ္လို႔ရတဲ႔ ခုလို႔ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပုံစံေလးကို ခ်စ္တို႔လုပ္ရလြယ္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ေလးေတာ႔ ေကာက္ျပီးျပီး။

ဆံပင္ေလးေတာ႔ ေကာက္ျပီးျပီး။

အလွဆင္တဲ့ ေခါင္းပတ္ေလးကို သုံးပါမယ္။

အလွဆင္တဲ့ ေခါင္းပတ္ေလးကို သုံးပါမယ္။

ေခါင္းမွာ ခုလိုမ်ိဳးေလး စြပ္လိုက္ပါမယ္။

 ေခါင္းမွာ ခုလိုမ်ိဳးေလး စြပ္လိုက္ပါမယ္။

ဘဲဥပုံကြင္းတံအေသးေလးကို သုံးပါမယ္။

ဘဲဥပုံကြင္းတံအေသးေလးကို သုံးပါမယ္။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

 ေနာက္ထပ္ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

 ေနာက္ထပ္ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

 ေနာက္ထပ္ ဆံပင္ကိုထပ္ယူ၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေခါင္းပတ္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္Fancy  hair style
ေခါင္းပတ္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္Fancy  hair style
ေခါင္းပတ္ေလးနဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္Fancy  hair style