ခ်စ္စဖြယ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး

0

မိုးတြင္းႀကီးဆိုေတာ႔ ဒီတိုင္းဆံပင္ခ်လဲ မိုးစိုရင္ ကပ္သြားမယ္ ဒီလိုဆံပင္ပုံေလးဆိုေတာ႔ မိုးစိုလဲ ကိစၥရွိဘူးေလ အလွမပ်က္ေတာ႔ ကိုကိုနဲ႔တူတူေလွ်ာက္လည္လို႔ရၿပီေလ။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ တစ္ဖက္စီကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲ၍ တစ္ဖက္စီကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႏွစ္ဖက္စလုံးကို စည္းပါမယ္။

 ႏွစ္ဖက္စလုံးကို စည္းပါမယ္။

ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ေနာက္ဘက္ကစည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္ဘက္ကစည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

ေနာက္ဘက္ကစည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္ကစည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

 ညာဘက္စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္သို႔ပို႔ပါ။

ပိုထားေသာဘက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ပိုထားေသာဘက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါ။

ပိုထားေသာဘက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ပိုထားေသာဘက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါ။

ပိုထားေသာဘက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ပိုထားေသာဘက္မွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါ။

အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္လုပ္၍ အဖ်ားတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အဆင့္ဆင့္ဆက္လက္လုပ္၍ အဖ်ားတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ခ်စ္စဖြယ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး
ခ်စ္စဖြယ္ ႏွစ္ဖက္ခြဲငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွး

ကိုပန္းျခံထဲမွာ ခ်စ္ကို ဓာတ္ပုံလွလွေလးေတြရိုက္ေပးေနာ္။

 ကိုပန္းျခံထဲမွာ ခ်စ္ကို ဓာတ္ပုံလွလွေလးေတြရိုက္ေပးေနာ္။

ေဟ့ ပုန္းေနတဲ့ေကာင္မေလး ေတ႔ြၿပီ။

 ေဟ့ ပုန္းေနတဲ့ေကာင္မေလး ေတ႔ြၿပီ။

ကိုေရ လွလွေလးရိုက္ေပးေနာ္။

ကိုေရ လွလွေလးရိုက္ေပးေနာ္။

ကိုဓာတ္ပုံရိုက္ေပးတုန္း ပဲေလးလွလွေပးထားမယ္။

ကိုဓာတ္ပုံရိုက္ေပးတုန္း ပဲေလးလွလွေပးထားမယ္။

နွဳတ္ခမ္းမွာေပေနၿပီ ခ်စ္သုတ္ေပးမယ္။

နွဳတ္ခမ္းမွာေပေနၿပီ ခ်စ္သုတ္ေပးမယ္။

ခ်စ္ျပဳတ္က်မယ္ ကို႔လက္ကိုကိုင္ထားေနာ္။

ခ်စ္ျပဳတ္က်မယ္ ကို႔လက္ကိုကိုင္ထားေနာ္။