ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It’s Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

0

လွပတင့္တယ္တဲ့ ဆံေကသာကေတာ့ ေသျခာေပါက္Long Hairျဖစ္ပါတယ္။ လွပတင့္တယ္ေသာ ဆံေကသာပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္Hair Style!
ဆံပင္ရွည္ေသာသူမ်ားသာ လုပ္ႏိုင္တဲ့Hair Style! Partyမွာ ဒီေန႔ရဲ႕ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔လုပ္ၾကည့္ၾကစို႔။

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ၿပီးသြားပါၿပီ။

ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
ဒီေန႔ရဲ႕အဓိကဇာတ္ေဆာင္ It's Me! အားလံုးနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားၿပီးအဖိုးတန္တဲ့ Hair Style
အနည္းငယ္ခက္သလိုထင္ရေပမယ့္ ထပ္ခါထပ္လုပ္ႂကည့္လွ်င္ ေနာက္ဆံုးလြယ္သူသြားပါလိမ့္မယ္။

Shop name:HOLLYWOOD
Stylist name:Zin Mar Myint