အထပ္ေနာက္တြဲဆံထုံး

0

အလွဴသြားခါနီး အလွျပင္ဆိုင္သြားဖို႔ အခ်ိန္မရသည့္တီတီ မမတို႔အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ ထုံးဖြဲ႕ရလြယ္ကူေစရန္ ကြင္းတံေလးသုံးျပီး အဆင့္ဆင့္ထုံးဖြဲ႕နည္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ႏွစ္စခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ႏွစ္စခြဲပါ။

ႏွစ္စကိုလိမ္၍ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ႏွစ္စကိုလိမ္၍ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းလိမ္ပါ။

ဦးေရျပားအဆုံးထိလိမ္ပါ။

ဦးေရျပားအဆုံးထိလိမ္ပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလဲ အထပ္ထပ္လိမ္သြားပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလဲ အထပ္ထပ္လိမ္သြားပါ။

အစႏွစ္စကို ေပါင္းစည္းပါ။

အစႏွစ္စကို ေပါင္းစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

 စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳေပးပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို အသုံးျပဳေပးပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

အာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

က်န္တစ္စကို ဆန္က်င္ဘက္သို႔ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

က်န္တစ္စကို ဆန္က်င္ဘက္သို႔ယူ၍ ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ ထည့္ပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

 ေအာက္သို႔ဆြဲယူပါ။

ထြက္လာေသာအစႏွစ္စကို ျကက္ေျခခတ္ပုံစံယူပါ။

ထြက္လာေသာအစႏွစ္စကို ျကက္ေျခခတ္ပုံစံယူပါ။

ကြင္းတံအေသးကို ေအာက္ဘက္မွစိုက္၍ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ထြက္လာေသာအစႏွစ္စကို ျကက္ေျခခတ္ပုံစံယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကြင္းတံအေသးကို ေအာက္ဘက္မွစိုက္၍ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ကြင္းတံအေသးကို ေအာက္ဘက္မွစိုက္၍ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကြင္းတံအေသးကို ေအာက္ဘက္မွစိုက္၍ဆံပင္ကို ဆြဲယူပါ။

ဆံထိုးျဖင့္ျကိုက္ႏွစ္သက္သလို အလွဆင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အထပ္ေနာက္တြဲဆံထုံး
အထပ္ေနာက္တြဲဆံထုံး
အထပ္ေနာက္တြဲဆံထုံး