နွစ္ဖက္လိမ္အေခြဆံထံုး

0

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရသည္႔ပြဲတက္ႏွစ္ဖက္လိမ္အေခြဆံထံုးထံုးနည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

1. ေရွ႕ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမည္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

နာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ပထမလိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းျပီးေအာက္အထိဆက္လိမ္ပါသြားမည္။

ပထမလိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းျပီးေအာက္အထိဆက္လိမ္ပါသြားမည္။

အဆံုးထိလိမ္ျပီးလွ်င္ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

 အဆံုးထိလိမ္ျပီးလွ်င္ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ေအာက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုလိမ္ျပီးယူပါမည္။

အာက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုလိမ္ျပီးယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္အလိမ္ကိုအေပၚဘက္သို႕ေခြပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္အလိမ္ကိုအေပၚဘက္သို႕ေခြပါမည္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ခြထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ေနာက္ထပ္ပိုေနေသာဆံပင္ကိုလည္းေခြျပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

နာက္ထပ္ပိုေနေသာဆံပင္ကိုလည္းေခြျပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ေနာက္ဆံုးပိုေနေသာဆံပင္ကိုလည္းအေပၚဘက္သို႕ေခြျပီးယူပါမည္။

နာက္ဆံုးပိုေနေသာဆံပင္ကိုလည္းအေပၚဘက္သို႕ေခြျပီးယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမည္။

အေနာက္ဘက္အဆံုးထိလိမ္သြားပါမည္။

အေနာက္ဘက္အဆံုးထိလိမ္သြားပါမည္။

ေအာက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုယူပါမည္။

အာက္မွပိုေသာဆံပင္ကိုယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္အလိမ္ကိုအေပၚဘက္သို႔ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္အလိမ္ကိုအေပၚဘက္သို႔ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ပိုေနေသာဆံပင္ကိုအေပၚဘက္သို႕ပတ္ေခြျပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ပိုေနေသာဆံပင္ကိုအေပၚဘက္သို႕ပတ္ေခြျပီးကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

Fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

Fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

နွစ္ဖက္လိမ္အေခြဆံထံုး
နွစ္ဖက္လိမ္အေခြဆံထံုး
နွစ္ဖက္လိမ္အေခြဆံထံုး