ေဘးအေခြ အကပ္ဆံထုံး

0

မနက္ခင္းပြဲနဲ႔ လိုက္ဖက္သလို ညေနခင္းပြဲေလးနဲ႔ပါလိုက္ဖက္သည့္ ေဘးအေခြ အကပ္ဆံထုံးေလး ထုံးဖြဲ႔နည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေဘးခြဲထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးခြဲထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါ

အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္လိုက္ပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ ေခါက္လိုက္ပါ။

ျမဲေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ျမဲေအာင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုယူ၍ အတြင္းဘက္ေခါက္ပါ။

 ေနာက္တစ္စကိုယူ၍ အတြင္းဘက္ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုယူပါမယ္။

 ေနာက္တစ္စကိုယူပါမယ္။

အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္ေပးပါ။

အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ေခြပါ။

 ေအာက္ဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒုတိယတစ္စကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒုတိယတစ္စကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တတိယတစ္စကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တတိယတစ္စကိုလဲ ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေခြေအာက္မွ ယူပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို အေခြေအာက္မွ ယူပါ။

အေခြေအာက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေခြေအာက္တြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ေဘးအေခြ အကပ္ဆံထုံး
 ေဘးအေခြ အကပ္ဆံထုံး
 ေဘးအေခြ အကပ္ဆံထုံး
 ေဘးအေခြ အကပ္ဆံထုံး