မုန္႔ႀကိဳးလိမ္တစ္ျခမ္းေစာင္းပံုစံ။

0

ေမေမမ်ားအတြက္လည္း အခ်ိန္မကုန္ေစပဲျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေသာ ဆံပင္ပံုစံအသစ္ေလးျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေဘးတစ္ဖက္တည္းကို သိမ္းလိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုေဘးတစ္ဖက္တည္းကို သိမ္းလိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလို္က္ပါမယ္။

ယူထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွင့္ ပထမခြဲထားေသာဆံပင္ကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာႏွစ္ေခ်ာင္းကို လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကို ထပ္ယူကာ ဆက္၍ လိမ္ေပးပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္ကို ထပ္ယူကာ ဆက္၍ လိမ္ေပးပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးအထိဆက္၍ လိမ္ကာ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးအထိဆက္၍ လိမ္ကာ သေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ေဘးတစ္ျခမ္းထဲတြင္စု၍ လိမ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဘးတစ္ျခမ္းထဲတြင္စု၍ လိမ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္တစ္ျခမ္းေစာင္းပံုစံ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္တစ္ျခမ္းေစာင္းပံုစံ။