ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။

0

Partyနဲ႔အခမ္းနားမ်ားသြားခ်ိန္မွာ သူမ်ားေတြနဲ႔မတူထူးျခားမယ့္ Hair Style!
ပန္းပြင့္ပံုစံေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ ပန္းမပန္ခ်င္သူမ်ားအတြက္အထူးသင့္ေတာ္လွပါတယ္။

ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။

ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။

ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။

ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။
ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။

ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။

ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။

ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။
ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။
လူငယ္ဆန္ဆန္ ျမန္မာဟန္ေလး ၿပီးသြားပါၿပီ။
ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။
ပန္းကိုအသံုးမျပဳခ်င္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပန္းပြင့္ပံုစံparty style! အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လွ်င္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ပံုစံ။

Shop name:Lucky Eyes
Stylist name:Khaing Thinzar Tun