က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ပင္ယွက္ Ponytail။

0

ျမင္သူတိုင္းလည္ျပန္ေငးနိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆန္းသစ္လွပေသာဒီပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုျပဳလုပ္ရမလည္းဆိုတာကို သိေစဖို႔အတြက္ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကို ယူကာေအာက္မွတစ္ပံုေလာက္ခ်န္၍ အေပၚမွဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကို ယူကာေအာက္မွတစ္ပံုေလာက္ခ်န္၍ အေပၚမွဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေအာက္တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားပါမယ္။

အာက္တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွဆံပင္ကို နွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ေခ်ာင္းကို ျပန္ယူ၍ ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ေခ်ာင္းကို ျပန္ယူ၍ ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ အေပၚတြင္စည္းထားေသာဆံပင္ေဘးတြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုယူ၍ အေပၚတြင္စည္းထားေသာဆံပင္ေဘးတြင္ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူကာသံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကို ယူကာသံုးေခ်ာင္းျပန္ခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကို ယူ၍ပထမဆံပင္ဆြဲထုတ္ထားေသာနားတြင္ စိုက္ကာက်စ္ဆံၿမီွးက ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကို ယူ၍ပထမဆံပင္ဆြဲထုတ္ထားေသာနားတြင္ စိုက္ကာက်စ္ဆံၿမီွးက ကြင္းတံထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာအစႏွစ္ခုကို ပူးကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာအစႏွစ္ခုကို ပူးကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာအစႏွစ္ခုကို ပူးကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာအစႏွစ္ခုကို ပူးကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ပင္ယွက္ Ponytail။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ပင္ယွက္ Ponytail။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ပင္ယွက္ Ponytail။