နွစ္ခြစည္းဆံထံုး

0

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္အလြယ္တကူျပဳလုပ္လို႔ရသည့္ပြဲတက္Fancyႏွစ္ခြစည္.ဆံထံုးထံုးနည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

1. ေရွ႕ဆံပင္ကို အရင္ျပဳလုပ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

နာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေရွ႕ဘက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေႀကာင္းခြဲယူပါမည္။

  ေရွ႕ဘက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ေႀကာင္းခြဲယူပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းၾကားသို႕ေနာက္ထပ္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုထည္႕ပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းၾကားသို႕ေနာက္ထပ္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုထည္႕ပါမည္။

ဆံပင္ႏွစ္ခုၾကားထည္႕ထားေသာေနာက္ထပ္ဆံပင္ကိုေရွ႕သို႕ယူပါမည္။

ဆံပင္ႏွစ္ခုၾကားထည္႕ထားေသာေနာက္ထပ္ဆံပင္ကိုေရွ႕သို႕ယူပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ခဏထိန္းထားပါမည္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ခဏထိန္းထားပါမည္။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။

ေရွ႕မွက်န္ေသာဆံပင္ႏွင့္ယူထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုပူးယူလိုက္ပါ။

ရွ႕မွက်န္ေသာဆံပင္ႏွင့္ယူထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကိုပူးယူလိုက္ပါ။

ပူးယူထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ပူးယူထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေရွ႕မွကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါမည္။

ရွ႕မွကလစ္ျဖင့္ထိန္းထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းၾကားသို႕ေနာက္ထပ္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုထည္႕၍ေရွ႕သို႕ပို႕ပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းၾကားသို႕ေနာက္ထပ္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုထည္႕၍ေရွ႕သို႕ပို႕ပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္နွင့္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူျပီးပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

က်န္ေသာဆံပင္နွင့္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူျပီးပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေရွ႕မွဆံပင္ပံုစံအတိုင္းဆံပင္တစ္၀က္အထိအဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါမည္။

ရွ႕မွဆံပင္ပံုစံအတိုင္းဆံပင္တစ္၀က္အထိအဆင့္ဆင့္စည္းသြားပါမည္။

ပထမအဆင့္ဆင့္စည္းထားေသာအဆံုးမွဆံပင္ကိုႏွစ္ေၾကာင္းခြဲယူပါမည္။

ပထမအဆင့္ဆင့္စည္းထားေသာအဆံုးမွဆံပင္ကိုႏွစ္ေၾကာင္းခြဲယူပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းၾကားသို႕ေနာက္ထပ္က်န္ေသာဆံပင္ကိုထည္႕ပါမည္။

ခြဲယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းၾကားသို႕ေနာက္ထပ္က်န္ေသာဆံပင္ကိုထည္႕ပါမည္။

ခြဲယူထားဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းကိုျပန္ပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ခြဲယူထားဆံပင္ႏွစ္ေၾကာင္းကိုျပန္ပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ေရွ႕မွဆံပင္ပံုစံအတိုင္းဆံပင္အဆံုးထိအဆင့္ဆင့္လုပ္သြားျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ရွ႕မွဆံပင္ပံုစံအတိုင္းဆံပင္အဆံုးထိအဆင့္ဆင့္လုပ္သြားျပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ဆံပင္အဆံုးထိအဆင့္ဆင့္စည္းျပီးသြားပါျပီ။


ဆံပင္အဆံုးထိအဆင့္ဆင့္စည္းျပီးသြားပါျပီ။

အဆင့္ဆင့္စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားကိုခပ္ဖြဖြေလးျဖစ္ေအာင္ဖြေပးပါမည္။

အဆင့္ဆင့္စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားကိုခပ္ဖြဖြေလးျဖစ္ေအာင္ဖြေပးပါမည္။

အဆံုးထိအဆင့္ဆင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္သို႕ေကြးယူလိုက္ပါမည္။

အဆံုးထိအဆင့္ဆင့္စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္သို႕ေကြးယူလိုက္ပါမည္။

ေကြးယူထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ကြးယူထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ပိုေနေသာဆံပင္ကိုအေပၚဘက္သို႕ဆြဲယူ၍စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားသို႕ထည့္ပါမည္။

ပိုေနေသာဆံပင္ကိုအေပၚဘက္သို႕ဆြဲယူ၍စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားသို႕ထည့္ပါမည္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။

Fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

Fancyဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

နွစ္ခြစည္းဆံထံုး
နွစ္ခြစည္းဆံထံုး
နွစ္ခြစည္းဆံထံုး