ယိုးဒယား က်စ္ဆံျမီွးအလွစည္းနည္း

0

ေဘးဆံပင္ေတြကို အေဖာင္းပုံစံ အလွယူထားလို႕ ဆံပင္ပါးတဲ႔ ညီမေလးေတြအတြက္ ဆံပင္ထူသေယာင္ထင္ရတဲ့ ဆံပင္ပုံစေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုေဘးခြဲပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကိုေဘးခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ဆြဲယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို တစ္ဖက္သို႔ဆြဲယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးထားေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးခြဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

 ေဘးခြဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္ဆခြဲ၍ ညာလက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဖယ္ထားပါ။

 ႏွစ္ဆခြဲ၍ ညာလက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဖယ္ထားပါ။

ဖယ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါ။

ဖယ္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ပို႔ပါ။

ဘယ္လက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘယ္လက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ညာလက္ဘက္သို႔ပို႔ပါ။

 ယူထားေသာဆံပင္ကို ညာလက္ဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ညာလက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခြဲထားပါ။

ညာလက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခြဲထားပါ။

ခြဲထားေသာအစကို ဘယ္လက္သို႔ပို႔ပါ။

ခြဲထားေသာအစကို ဘယ္လက္သို႔ပို႔ပါ။

အစအကုန္လုံးကို ဘယ္လက္ျဖင့္စုကိုင္၍ ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္ငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

အစအကုန္လုံးကို ဘယ္လက္ျဖင့္စုကိုင္၍ ေအာက္ဘက္မွဆံပင္အနည္ငယ္ကို ဆြဲယူပါ။

ဘယ္ဘက္လက္သို႔ပို႔ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

ဘယ္ဘက္လက္သို႔ပို႔ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလို ျကက္ေျခခတ္ပုံစံျဖစ္ပါမည္။

 ပုံတြင္ျပထားသလို ျကက္ေျခခတ္ပုံစံျဖစ္ပါမည္။

ဘယ္လက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခြဲထားပါ။

ဘယ္လက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခြဲထားပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔၍ ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ညာဘက္သို႔ပို႔၍ ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

ဆက္လက္က်စ္သြားပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္ပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဖြေပးပါ။

 ေဘးဘက္မွ ဖြေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႕ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႕ယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။

ညာဘက္ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ဖြေပးပါ။

ဖြထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။

 ဖြထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ

ေအာက္ဘက္တြင္ ခ်ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အာက္ဘက္တြင္ ခ်ထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ က်န္ဆံပင္ကို ပတ္ေပးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ျဖင့္ က်န္ဆံပင္ကို ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိ္န္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိ္န္းပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ယိုးဒယား က်စ္ဆံျမီွးအလွစည္းနည္း
ယိုးဒယား က်စ္ဆံျမီွးအလွစည္းနည္း